លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003383 ហុង ស្រីពេជ្រ HONG SREYPICH ០៣ សីហា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
003384 ទៀង សុងហេង
TIENG SONG HENG
១៦ មេសា ១៩៩៨ B6 អូរឫស្សី
003385 ឈួ ឃាង
CHHOUR KHEANG
១៤ កញ្ញា ១៩៩៦ B6 អូរឫស្សី
003386 អាដាំ ម៉ារៀម
ADAM MAREAM
០៣ មេសា ១៩៩៥ B6 អូរឫស្សី
003387 ឈួម ដាណេ
CHHUOM DANE
២៩ ឧសភា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
003388 ឈួន វណ្ណដា សម្បត្តិ
CHHUON VANNDA SAMBATH
១៧ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
003389 គួច យូហៀង
KOUCH YOUHEANG
២០ តុលា ១៩៩៦ B6 អូរឫស្សី
003390 ថេង រាមវិច្ឆធិរាជ
THENG REAMVICHTHIREACH
០៩ វិចិ្ឆកា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
003391 ចាន់ សុវណ្ណមុនី
CHAN SOVANMONY
២៣​ ឧសភា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
003392 ញឹម សំណាង
NHUM SAMNANG
២៨ តុលា ២០០០ B6 អូរឫស្សី