លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003373 ស៊ុន ស៊ូណាន SUN SOUNAN ០៧ ឧសភា ១៩៩៨ B6 អូរឫស្សី
003374 ណា លីជីង
NA LYJING
១៤ ឧសភា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
003375 សុខ ស្រីលីន
SOK SREYLIN
០៣ កក្កដា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
003376 ណា លីហួង
NA LYHUORNG
២០ មេសា ១៩៩៤ B6 អូរឫស្សី
003377 ហុង គន្ធីវរោ
HONG KUNTHYVORO
២៤ សីហា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
003378 លឹម សុខ គីម
LIM SOK KIM
២៧ មេសា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
003379 ហេង លីដា
HENG LYDA
១៩ កុម្ភៈ ១៩៩៥ B6 អូរឫស្សី
003380 ផន មុនីនាថ
PHON MONINEATH
០៤ កញ្ញា ២០០០ B6 អូរឫស្សី
003381 ហា​ ឧត្តម
HA OUDOM
២៦ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
003382 ទៀ​​ ឈុនថេង
TEA CHHUNTHENG
១២​ មិថុនា​ ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី