លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003363 ឈឺ ស៊ុយមៀង CHHOEU SUYMEANG ២៨ ធ្នូ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
003364 ខេង គីមសេង
KHENG KIMSENG
២៥ កក្កដា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
003365 រស់​ស៊ីម ដាវី
ROSSIM DAVY
២០ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
003366 ខេង មុយហ័ង
KHENG MUYHORNG
១០ ធ្នូ ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
003367 សារី សុវណា្ណរដ្ឋ
SARY SOVANAROTH
០១ មករា​ ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
003368 សេក គីមចេង
SEK KIMCHENG
០១ មិថុនា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
003369 ម៉ានរឹទ្ធ ទូវ៉ាន
MAN RITHTOUVAN
០៨ ធ្នូ ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
003370 ចំរើន កក្កដា
CHAMREUN KAKADA
១៧ កក្កដា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
003371 ឡុង គីមប៉
LONG KIMPOR
២៧ ធ្នូ ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
003372 គឹម រ៉ាវី
KIM RAVY
២៨ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B6 អូរឫស្សី