លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003343 ខឹ្លង សុផានិត KHLOENG SOPHANITH ០៥ តុលា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
003344 តែ មុយឡេង
TE MUYLENG
០៩ វិច្ឆិកា ១៩៩០ B5 ច្បារអំពៅ
003345 ប៊ុនណា សុទ្ធធីតា
BUNNA SOTHYDA
១១ សីហា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
003346 ជា ប៊ុនអ៊ីម
CHEA BUNIM
១៤ មករា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
003347 ថាវ ថៃយុទ្ធ
THAV THAIYUTH
២៤ មិថុនា​ ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
003348 វ៉ែន សុខនី
VEN SOKNY
២១ មករា​ ១៩៨៩ B5 ច្បារអំពៅ
003349 ហុក​ ពេជ្រធីតា
HOK PECHTHYDA
២៩ ធ្នូ ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
003350 ឡេ បូមុនី្នវណ្ណ
LE BOMONIVANN
០៨ មករា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
003351 ឈួ វណ្ណៈ
CHHOUN VANNAK
២៨ មិនា ១៩៩៦ B5 ច្បារអំពៅ
003352 តំាង មួយស័ង
TAING MUYSORNG
០៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B5 ច្បារអំពៅ