លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003333 ផល អារីយា PHAL ARYA ០៦ មេសា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003334 ធឿន ស្រីមាស
THOEUN SREYMEAS
០៣ តុលា ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003335 រស់ រ៉ាម៉ីត
ROUS RAMIT
០១ មករា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003336 អៀ លីហុង
EAR LYHONG
០៨ កុម្ភៈ ១៩៩៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003337 ហ៊ុន ចាន់ពិសី
HUN CHANPISEY
១១ កញ្ញា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003338 សែម សុទា្ធ
SEM SOTHEA
០៩ កុម្ភៈ ១៩៩៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003339 ជន លីហួ
CHUN LYHOUR
៣០ កញ្ញា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003340 ស៊ិន​ ពិសី
SIN PISEY
១២ កញ្ញា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003341 ទេព ច័ន្ទលីដា
TEP CHANLYDA
០៤ វិចិ្ឆកា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
003342 យិន​ ប៊ុនលីហ៊ួ
YIN BUNLYHOUR
១២ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ