លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003235 វ៉ាន់ កំាហេង VANN KAMHENG ១៩ សីហា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
003236 ម៉ាក់ ជុន
MAK CHUN
២៥ កញ្ញា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
003237 ឡៅ វ៉ៃហន
LAO VAIHONE
០៤ កុម្ភៈ ១៩៩៥ B1 គីរីរម្យ
003238 ម៉ាក់ ចាន់នី
MAK CHANNY
១៧ មេសា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
003239 ឡោ ចន្ធី
LOR CHANTHY
០៧ ឧសភា ១៩៩៥ 1 គីរីរម្យ
003240 តំាង សុខលី
TANG SOKLY
១៧ ឧសភា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
003241 តំាង ពុតធារី
TAING POUTTHEARY
១២ ធ្នូ ២០០១ B1 គីរីរម្យ
003242 ផេង គួយអេង
PHENG KUOYENG
០៥ មីនា ២០០០ B1 គីរីរម្យ