លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003228 ទ្រី ស៊ីវ អេង
TREY SIV ENG
០៨ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003229 ឡាយ សុភក្រ្ត័
LAY SOPHEAK
១៥ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003230 ប៉ែន វឌ្ឍនៈយុតិ្ត
PEN VATANAK YOUTH
២១ ធ្នូ ១៩៩៥ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003231 ម៉េង ស្រីស្រស់
MENG SREYSROS
១៧ កក្កដា ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003232 ម៉េង សុភារិទ្ធិ
MENG SOPHEARITH
១៨ ឧសភា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003233 ឆយ ច័ន្ទធីតា
CHHOY CHAN THIDA
១៨ សីហា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
003234 ឃឹង ពិសិដ្ឋដេវីត
KHING PISETHDAVIT
១៤ មិថុនា ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ