លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003208 ពា ចាន់សេទ្ធា
PEA CHANSETHA
២៥ មករា ១៩៩៤ B6 អូរឫស្សី
003209 សឹង សុធា
SEUNG SOTHEA
១៥ មករា ១៩៩៨ B6 អូរឫស្សី
003210 ជា សាន់ជាំង
CHEA SAN JIANG
០៩ ឧសភា ១៩៩៧ B6 អូរឫស្សី
003211 ង៉ូវ មួយ ហ៊ួង
NGOV MUY HOUNG
១១ តុលា ១៩៩៣ B6 អូរឫស្សី
003212 ឌឿន ស៊ូវឺនា
DOEUN SOUVINEA
១៥ ឧសភា ១៩៩៧ B6 អូរឫស្សី
003213 អ៊ឹង អៀងហេង
EUNG EANG HENG
០៤ មិថុនា ១៩៩៥ B6 អូរឫស្សី
003214 កែវ មករា
KEO MAKARA
០៨ មករា ១៩៩៦ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003215 លុក ច័ន្ទកញ្ញា
LOK CHANKANHA
០១ កញ្ញា ១៩៩៦ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003216 អៀ សាន់តារាវុធ
EA SANDARAVUTH
២៨ កញ្ញា ១៩៩៨ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
003217 សំរិត ចិត្រ្តា
SAMRETH CHETRA
១៦ កុម្ភៈ ១៩៩៤ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង