លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003198 រឿន ពេជ្ររស្មី
ROEUN PECHRAKSMEY
២១ កក្កដា​ ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
003199 លាង ម៉េងឈួង
LEANG MENG CHHOUNG
០៤ មករា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
003200 ឈិន សារ៉េត
CHHIN SARETH
១០ តុលា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
003201 គឹម សៀង
KIM SEANG
១០ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
003202 អ៊ឹង មួយឆេង
EUNG MUYCHHENG
១៣ សីហា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
003203 សេង សុខសម្បត្តិ វិសាល
SENG SOK SAMBATH VISAL
០៥ ឧសភា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
003204 ហួរ ឡេងហ៊ុយ
HOUR LENGHUY
០៤ សីហា ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
003205 វណ្ណា បញ្ញាវន្ត
VANNA PANHAVORN
២២ ធ្នូ ១៩៩៩ B6 អូរឫស្សី
003206 ឌី ស៊ីវឈ័ង
DY SIVCHHOANG
១២ មីនា ១៩៩៦ B6 អូរឫស្សី
003207 លាវ ហាក់ ហ្វា
LEAO HAK FA
០១ ឧសភា ១៩៨៨ B6 អូរឫស្សី