លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003188 ទេព បញ្ញាឬទ្ធិ
TEP PANHARITH
២៥ ឧសភា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003189 យូ លឹមហួរ
YOU LIMHOUR
២២ មករា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
003190 រឹម រាសី
ROEM REASEY
១១ មីនា ១៩៩២ B5 ច្បារអំពៅ
003191 តុង មុយ ឆែ
TONG MUY CHEE
១៣ សីហា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
003192 ឆោម សុខុនចាន់វត្តី
CHHOAM SOKHONCHANVOTEY
០៦ មិថុនា ១៩៩៥ B5 ច្បារអំពៅ
003193 ឡៃ សុវណ្ណបញ្ញា
LEY SOVANPANHA
២៥ មេសា ១៩៩៦ B5 ច្បារអំពៅ
003194 ផ្លុង សុច័ន្ទ
PHLONG SOCHAN
២៩ មិថុនា ១៩៩៤ B5 ច្បារអំពៅ
003195 ពោ ឌីណារ៉ុង
POU DINARONG
១៣ មិថុនា ១៩៩៦ B5 ច្បារអំពៅ
003196 ង៉ោ ពេជ្រពណ្ណរាយ
NGOR PICHPONEREAY
១៤ មករា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
003197 ឡុង ថាម៉ានីត
LONG THAMANITH
១១ កញ្ញា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ