លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003178 អ៊ុន​ គីមឈុន
UN KIMCHHUN
០៦ មិថុនា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003179 ឈុន អាយងិក
CHHUN AYNGEK
០៧​ កក្កដា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003180 ពេជ្រ វិសាល
PICH VISAL
១៦ មីនា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003181 ឆិល សុភ័ត្រ្តា
CHHEL SOPHEAKTRA
១០ តុលា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003182 លន់ សុចិត្រា LUN SOCHETRA ០៨ ឧសភា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003183 សេង គីមថុង
SENG KIM THONG
៣០ កញ្ញា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003184 ឌួង ច័ន្ទរស្មី
DOUNG CHANRAKSMEY
១៨ តុលា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003185 រស់ សុភារាជ
ROUS SOPHEAR REACH
០៦ កញ្ញា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003186 ទេស ប៊ុនគីម
TES BUNKIM
២៨ សីហា ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003187 ហួយ សុខ ហេង
HOUY SOK HENG
១០ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង