លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
003158 រឿង រ៉ាម៉ី ROEUNG RAMY ២៣ ឧសភា​ ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003159 សេង សុគន្ធមាលា
SENG SOKUNMEALEA
១៧ ធ្នូ ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003160 កុសល កេសី
KOSAL KESEY
០២ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003161 ហៀង កែវកន្និថា
HEANG KEOKANITHA
០៨ មិថុនា​​ ១៩៩៦ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003162 ឆឹង សុធារាជ្យ
CHHOENG SOTHEAREACH
១០ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003163 ហ៊ាង គីមហាក់
HEANG KIM HAK
១១ មករា ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003164 លឿង សុវិសាល
LOEUNG SOVISAL
១១​ មីនា​ ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003165 សាង គឹមប្រណី
SANG KIMBRANEY
០៩ មករា​ ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003166 ហេង សំណាង
HENG SAMNANG
០៦ កក្កដា​ ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
003167 ឈុន ភា
CHHUN PHEA
០៥ ធ្នូ ២០០០ B2 ផ្សារទួលទំពូង