លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002677 ស៊ា ដាវីឌ SEAR DAVID ២៣ មិថុនា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002678 ឌុក ផេងភិរក្ស
DOK PHENG PHIRAK
២០ មីនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002679 ស៊ីម ប្រាថ្នា
SIM PRATHNA
២៧ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002680 ញឹក មិត្តបរមីរណ៍
NHEK MITHBORAMEY
២៤ មករា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002681 ហឿង គឹមធាន់
HOEURNG KIMTHORN
១១ វិច្ឆិកា ១៩៩៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002682 ម៉ក់ សុគន្ធសក្ដា
MAK SOKUNSAKADA
២១ មករា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002683 ស វណ្ណលីដា
SAR VANLIDA
២០ សីហា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
002684 ញ៉ិល លក្ខិណា
NHIL LEAKENA
២៤ កុម្ភៈ ១៩៩៥ B5 ច្បារអំពៅវ
002685 ផូ ឈិនឡុង
PHO CHIN LONG
១៥ មីនា ១៩៩៥ B5 ច្បារអំពៅ