លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002668 ហុង ស្រីលីន HONG SREYLIN ០៣ តុលា ១៩៩៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002669 សុផល រិទ្ធី
SOPHAL RETHY
០១ មករា ១៩៩៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002670 កែវ សុគន្ធដាវីឌ្ឍ
KEO SOKUNDAVID
២០ តុលា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002671 ចិន ម៉ាលីណា
CHEN MALINA
១១ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002672 លី ស៊ុយប៊ួយ
LY SOUY BOUY
១៧ មករា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002673 គឹម​ រដ្ឋា
KIM RATHA
២០ តុលា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002674 វុត្ថា ភ័ក្រ្តពេជ្រ
VUTHA PHAKPECH
០៣ មីនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002675 ហ៊ុយ ពិសាល
HUY PISAL
១២ ឧសភា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002676 ទូច វិន័យ
TOUCH VINEY
២៧ មិថុនា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ