លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002659 តាំង ហុកឃាង TANG HOK KHEANG ១៤ មេសា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002660 ឧត្ដម ឋានៈ
OUDORM THANAK
០៦ សីហា ១៩៩៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002661 ណី សូម៉ាលីន
NEY SOMALIN
១១ ឧសភា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002662 សុខ បែលបញ្ញាពេជ្រ
SOK BELPANHAPICH
០៤ កក្កដា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002663 ជួន រ៉ូឌី
CHOUN RODY
០៦ ធ្នូ ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002664 មុំ សម្បត្តិ
MOM SAMBATH
០១ មករា ១៩៩៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002665 ម៉ុត ចាន់នីត្តា
MUTH CHAN NITA
២៩ សីហា ១៩៩៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002666 ថន ស្រីល័ក្ខ
THAN SREYLEAK
២៩ សីហា ១៩៩៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002667 មាន​ សម្ជស្ស
MEAN SOMPHORS
២២ ឧសភា ១៩៩៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ