លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002650 ធាង ស្រីពេជ្រ THEANG SREY PICH ១១ សីហា ១៩៩៨ DN ដេអិន
002651 ជេត សុធារី
CHET SOTHEARY
២៥ កុម្ភៈ ២០០០ DN ដេអិន
002652 ហេង ច័ន្ទសុធារ័ក្ស
HENG CHAN SOTHEARAK
១៦ ធ្នូ ១៩៩៧ DN ដេអិន
002653 ស្រេង ពុទ្ធិរក្ស័
SRENG PUTHY RAK
២៦ មករា ១៩៩៩ DN ដេអិន
002654 ហង្ស ហួតសុធីតា
HANG HOUTSOTHYDA
១៥ តុលា ២០០០/td> DN ដេអិន
002655 សុះ អាហ្សីស
SOS AZIZ
១៨ កញ្ញា ១៩៩០ DN ដេអិន
002656 ប៉ុល ចន្ទ័រាសី
POL CHANREASEY
០៩ មីនា ១៩៩២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002657 ហៀក​ ចាន់វាសនា
HEAK CHANN VEASNA
២៣ វិច្ឆិកា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
002658 ស៊ លាងគី
SOR LEANGKY
២៦ តុលា ១៩៩៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ