លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002641 ណាត​ សុដែន NAT SODEN ០៣ មករា ១៩៩៩ DN ដេអិន
002642 សាម ស្រីកែវ
SAM SREY KEO
១២ ធ្នូ ១៩៨២ DN ដេអិន
002643 ពៅ រ័ត្ន វតី​
PEOU ROTH VOTEY
២៣ កុម្ភៈ ២០០០ DN ដេអិន
002644 សេដ្ឋា សុផាណាវី
SETHA SOPHANAVY
០៦​ មេសា ២០០២ DN ដេអិន
002645 ពេជ និម្មល
PICH NIMUL
១៤ មីនា ១៩៩៩ DN ដេអិន
002646 ឃិន ស្រីលាភ
KHIN SREY LEAP
១២ មករា ១៩៩៤ DN ដេអិន
002647 ខេង រស្មី
KHENG RAKSMEY
១១ សីហា ១៩៩៦ DN ដេអិន
002648 វ៉ា ច័ន្ទ សិរីសម្បត្តិ
VA CHAN SEREYSAMBATH
២៥ ធ្នូ ២០០០ DN ដេអិន
002649 ស្រ៊ុន សុខចេង
SRUN SOKCHENG
២៨ មករា ១៩៩៩ DN ដេអិន