លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002623 តេក សុធា TEK SOTHEA ០៧ មេសា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
002624 ស្រេង សុវណ្ណដែន
SRENG SOVANDEN
១៦ មេសា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
002625 ហូយ វ៉ម៉េង
HOY VORMENG
៣១ មករា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
002626 ជួ វិរុង​
CHOUR VIRONG
០៩ កញ្ញា ១៩៩៥ B3 ដេអិន
002627 ស្រី រ័ត្នរស្មី
SREY ROTH REAKSMEY
២៧ មិថុនា ១៩៩៦ B3 ដេអិន
002628 ម៉េង លីមិញ
MENG LYMINH
០៦ មេសា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
002629 តាំង ស៊ីវបួយ​
TAN SEWBOUY
១៩ តុលា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
002630 សាន សំអៀត
SAN SAM EATH
២៥ មីនា ១៩៩៤ B3 ដេអិន
002631 ស៊ូ គីសម្បត្តិ
SOUKY SAMBATH
០៣ កុម្ភៈ ២០០០ B3 ដេអិន