លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002785 ណាន សុជាតា NAN SOCHEATA ០២ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002786 ហាក់ គីមឡុង
HAK KIMLONG
០៤ តុលា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002787 ហេង លីលេង
HENG LY LENG
១៤ មីនា ១៩៩៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002788 សេន រតនៈ
SEN RATANAK
២៦ កុម្ភៈ ១៩៩៨ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002789 ភក្តី ចាន់ រតនៈ
PHEAKDEY CHAN RATANAK
០៥ វិច្ឆិកា ១៩៩៧ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
002790 រី គឹមនាង
RY KIM NEANG
១៤ កញ្ញា ១៩៩៥ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002791 ស្រេង សក់ហ្គេច
SRENG SOUK GECK
០៩ មីនា ១៩៩៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002792 ស្រេង សក់ហួយ
SRENG SOUK HOUY
០៩ មករា ១៩៩១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002793 ឡោ ហ៊ួយលីម
LOR HOUYLIM
១២ មិថុនា ១៩៩២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002794 ហេង សុផាលាភ
HENG SOPHALEAP
០១ កញ្ញា ១៩៩៨ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002795 ស៊ិន ជីរ៉ា
SIN CHIVA
០២ វិច្ឆិកា ១៩៩៥ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
002796 ម៉ៅ វិមាន
MAO VIMEAN
០១ កញ្ញា ១៩៩៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ