លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002614 ឆាន់ សោភាវត្តី​ CHHAN SOPHEA VOTEY ០៩ តុលា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
002615 ទ្រីវ ថនដេវិដ
TRIV THANDAVID
២៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
002616 ភោគ សុបញ្ញវត្តី
PHAUK SOPANHVATEY
១៩ កញ្ញា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
002617 លី ម៉េងឡេង​
LY MENG LENG
១៦ សីហា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
002618 ស៊ូ លីហុង
SOU LYHONG
០១ ធ្នូ ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
002619 ឃី ចន្ទក្រឹះស្នា
KEY CHANKROEUSNA
១៤ ធ្នូ ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
002620 ឃឹម អៀង ឆាយ​
KHIM EANG CHHAY
២៥ មីនា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
002621 អៀវ សុខឡេង
EAV SOKLENG
១៩ មីនា ១៩៩៦ B1 គីរីរម្យ
002622 សាលី ម៉ាលីហ្សា
SALY MALYSA
១០ ឧសភា ២០០០ B1 គីរីរម្យ