លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002767 ខេន សុធៀន KHEN SOTHEAN ០២ សីហា ១៩៩៨ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
002768 ជ មុនីរចនា
CHOR MONYRACHANA
០២​ មេសា ១៩៩៦ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
002769 សាន់ សោភណ័
SANN SORPHORN
១៦ មីនា ១៩៩៧ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
002770 ខាន់ សុវណ្ណបូរី
KHAN SOVANN BOREY
១៣ មេសា ១៩៩៤ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
002771 កាំង ជី ឃាង
KAING CHI KHEANG
០៨ កក្កដា ១៩៩៥ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
002772 តឹក ប៊ូន
TEK BOUN
១០ មិថុនា ២០០១ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
002773 ស៊ិន សីហៈ
SIN SEYHAK
០២ មេសា ១៩៩៥ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
002774 ទីវ សុចិត្រា
TIV SOCHETRA
២១ មករា ១៩៩៩ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
002775 អ៊ុំ សំអូន
OUM SAM OUN
M ២៣ សីហា ១៩៩៦ B8 ពោធិ៍ចិនតុង