លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002758 ហេង ផល្លីកា HENG PHALLIKA ០២ ឧសភា ១៩៩៥ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002759 ខន ខេមម៉ារី
KHON KHEAM MARY
០៦ មិថុនា ១៩៩៥ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002760 លាន ដាណែត
LEAN DANETH
១៥ មករា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002761 ខ្លូត សុខាវតី
KHLOT SOKHAVATEY
២០ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002762 សៀ សុមាន
SEA SOMEAN
២៦ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002763 យឹម សុណារ៉ា
YIM SONARA
០២ មិថុនា ១៩៩៤ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002764 វុឌ្ឍី គីមម៉េង
VUTHY KIM MENG
០២ មីនា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002765 លឹម វីរៈ
LIM VIRAK
២៩ ឧសភា ១៩៩៥ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002766 ឌុច កញ្ញា
DOUCH KAGNA
០៥ មិថុនា ១៩៨៤ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ