លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002749 ឡុង វង្សជីនីកុល LONG VONGCHINIKOL ២០ ធ្នូ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002750 ថោរ សុវណ្ណមល្លីកា
THOR SOVANMOLIKA
០៦ មេសា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002751 ឡុង​ ប៉តាន់
LONG PORTAN
១៦ ឧសភា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002752 អ៊ុក សក្តា
OUK SAKDA
១៣ កក្កដា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002753 រិទ្ធ សុភារ៉េត
RITH SOPHEARETH
១៤ តុលា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002754 លី ម៉ូនីតា
LY MONITA
២៩ តុលា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002755 ស៊ិន ពេជ្រឆដា
SIN PICHHORDA
២១ ឧសភា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002756 យ៉ាម៉ា ដួងចន្ទ័ពិសី
YAMA DOUNG CHAN PISEY
២៤ កក្កដា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002757 ណេង សុធានិត
NENG SOTHEANITH
០៥ មិថុនា ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ