លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002740 សុខ ចាន់ណា SOK CHANNA ១៦ មិថុនា ១៩៩៦ B6 អូឬស្សី
002741 ឡៅ គឹមលី
LAO KIMLY
២៨ មេសា ១៩៩៤ B6 អូឬស្សី
002742 ម៉ក់ និលសាមឌី
MAK NILSAMEDY
១៦ ឧសភា ១៩៩៧ B6 អូឬស្សី
002743 ហ៊ុត ចាន់ ដារ៉ា
HUTH CHAN DARA
៣១ ធ្នូ ១៩៩៥ B6 អូឬស្សី
002744 ទ្រី ដារីយ៉ា
TRY DARYA
២២ មីនា ១៩៩៧ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002745 ហាក់ រតនៈ
HAK RATANAK
២០ មករា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002746 តុល ច័ន្ទពិសី
TOL CHANPISEY
១៦ កុម្ភៈ ១៩៩៦ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002747 ហួត គីមជួរ
HOUT KIMCHOUR
១៣ ឧសភា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
002748 ហួរ ដាណេ
HOUR DANE
១៥ មីនា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ