លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002722 ផន ផានិត្យ PHORN PHANITH ២៣ តុលា ១៩៩៧ B6 អូឬស្សី
002723 ហួង ច័ន្ទមិនា
HOUNG CHANMINEA
០៣ មីនា ១៩៩៨ B6 អូឬស្សី
002724 ស៊ូ វិឡាលីម
SOU VILALIM
០២ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B6 អូឬស្សី
002725 ឡោ ម៉េងលាង
LOR MENGLEANG
១៣ កញ្ញា ១៩៩៩ B6 អូឬស្សី
002726 ម៉ាន់ថា មុនីតា
MONTHA MONITA
០៦ ឧសភា ១៩៩៩ B6 អូឬស្សី
002727 ហេង ឆាង ហុង
HENG CHHANG HONG
១៣ មករា ១៩៩៨ B6 អូឬស្សី
002728 តាំង សេង
TANG SENG
២២ កក្កដា ១៩៩៥ B6 អូឬស្សី
002729 ជា មុយហ្គិច
CHEA MUY GECH
០៦ មេសា ១៩៩៨ B6 អូឬស្សី
002730 អ៊ុំ វីរៈទេព
OUM VIREAK TEP
៣០ មេសា ២០០០ B6 អូឬស្សី