លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002704 តាំង ហុកឡាយ TANG HOKLAY ១៩ មីនា ១៩៩៤ B5 ច្បារអំពៅ
002705 ឡោ សុ ម៉ីលី
LOR SO MEYLY
០២ កក្កដា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
002706 តែម សុធារាជ
TEM SOTHEAREACH
២០ មិថុនា ១៩៩៦ B5 ច្បារអំពៅ
002707 ហៀង វណ្ណហ៊ីម
HEANG VANHIM
០១ តុលា ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
0022708 អ៊ុត រស្មី បញ្ញា
UTH RAKSMEY PANHA
២១ មិថុនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
002709 ទេព ស្រីតី
TEP SREYTEY
២៥ ធ្នូ ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
002710 ដូ ផល្លី​
DO PHALLY
០១ ធ្នូ ១៩៩៣ B5 ច្បារអំពៅ
002711 កែវ ច័ន្ទរស្មី
KEO CHANREAKSMEY
២១ កញ្ញា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
002712 លាង ម៉េងឈាង
LEANG MENGCHHEANG
៣០ មីនា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ