លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002686 ឱម សុជាតា ORM SOCHEATA ០៩ កក្កដា ១៩៩៤ B5 ច្បារអំពៅ
002687 សេង ដាវីន
SENG DAVIN
១២ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B5 ច្បារអំពៅ
002688 អ៊ា ស៊ាងហាក់
EAR SEANGHAK
២៣ មករា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
002689 អ៊ី រ៉េសុភក្ត័
Y-RE SOPHEAK
០៣ ធ្នូ ១៩៩៦ B5 ច្បារអំពៅ
002690 ច័ន្ទតារា រ៉ូម៉ែន
CHANDARA ROMAN
១៥ មេសា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
002691 អ៊ុន ចាន់ សុខគា
OUN CHANSOKEA
២០ មេសា ១៩៩៧ B5 ច្បារអំពៅ
002692 ម៉ុក ហង់ សំអាត​
MOK HANG SAM ATH
១១ កក្កដា ១៩៩៦ B5 ច្បារអំពៅ
002693 អ៊ួន សុភាព
OUN SOPHEAP
០៩ សីហា ១៩៧៣ B5 ច្បារអំពៅ
002694 អ៊ុំ ពេជ្រអាលីសា
OUM PICH ALISA
០៨ សីហា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ