លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
002605 លី ហុង​ LY HONG ២៩ មករា ១៩៩៣ B1 គីរីរម្យ
002606 សុខ អរិយឧត្ដម
SOK ARYAK OUDOM
១៩ កញ្ញា ១៩៩៩ B1 គីរីរម្យ
002607 វ៉ាន់ អច្ឆនា
VAN ACHAKNA
៣០ តុលា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
002608 អ៊ីវ លាងជូ
IV LEANG CHOU
២៤ ឧសភា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
002609 យ៉ែម សុវណ្ណគារិទ្ធ
YEM SOVANKEARITH
១៤ តុលា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
002610 ថន ប៊ុនថារ័ត្ន
THAN BUNTHAROTH
១៩ ឧសភា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ
002611 ម៉ិច ស្រីទូច
MECH SREY TOUCH
២៥ ឧសភា ១៩៩១ B1 គីរីរម្យ
002612 សេង លីនី
SENG LINY
០៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៨ B1 គីរីរម្យ
002613 តាក​ គីមអ៊ី
TAK KIMY
១៨ សីហា ២០០០ B1 គីរីរម្យ