លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9500 ស៊ាង សុលីនីតិ៍ SEANG SOLINITE ១១ តុលា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9501 ស៊ីម៉ាលី ហេឡេន SYMALY HELEN ០១ កុម្ភះ ២០០៣ B2 ទួលទំពូង
9502 ស៊ុន សក្ត័ដានុ SUN SAKDANUK ០២ ធ្នូ ២០០១ B2 ទួលទំពូង
9503 សាន ចាន់ណេត SAN CHANNETH ២៥ កក្កដា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9504 សាន សុភ័ក្រ្តា SAN SOPHEAKTRA ១២ កុម្ភះ ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9505 សារិន លីហ្សា SARIN LIZA ០៥ មីនា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9506 សុខ ពេជ្របូណ៌មី SOK PICHBORAMEY ០២ មិថុនា ២០០៤ B2 ទួលទំពូង
9507 សុខ សេងឡាយ SOK SENGLAY ១៥ កុម្ភះ ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9508 សុង យៀនហ្វុង SONG YEANFONG ២៣ មិថុនា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9509 សូ ណារីតា SO NARITA ០៨ ឧសភា ២០០២ B2 ទួលទំពូង