លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9490 រតនៈ សុភក្រ័ RATHANAK SOPHEAK ២៤ កុម្ភះ ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9491 រ៉ុង ទិត្យរ៉ី RONG TITHREY ០៨ ធ្នូ ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9492 រិន ឧស្សាហ៏ RIN OUSA ១៤ ឧសភា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9493 លី សុធារ៉ា LY SOTHEARA ២៤ កុម្ភះ ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9494 លីម គីមហាក់ LIM KIMHAK ២៥ សីហា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9495 លីម ស៊ាវម៉ី LIM SIVMEY ០៧ មីនា ២០០៤ B2 ទួលទំពូង
9496 លីវ ស៊ីវឈី LIV SIV CHHY ១៥ សីហា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9497 លឹម ហោសុភក្តី LIM HORSOPHEAKDEY ២៧ មករា ២០០៣ B2 ទួលទំពូង
9498 វ៉ា ប្រុសពេជ្រ VA BROSPICH ២៧ កញ្ញា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9499 សម តៃលីង SAM TAILING ១៨ ធ្នូ ២០០៣ B2 ទួលទំពូង