លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9480 ប៉ែន វីរិយា PEN VIRYA ១៦ កញ្ញា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9481 ប៉ោ ឧត្តមពិសិដ្ឋ POR OUDOM PISETH ០៤ មេសា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9482 ប៊ៀវ ជាឡុង BEAV CHEALONG ២០ កក្កដា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9483 ប្រាជ្ញ ពន្លឺពេជ្រ PRACH PUNLEUPICH ១១ កញ្ញា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9484 ផន លក្ខណា PHORN LEAKNA ២៣ វិច្ចកា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9485 ម៉ី បញ្ញាវឌ្ឍន៏ MEY PANHAWATH ០២ ឧសភា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9486 ម៉ី មិនិត្យ MEY MINITH ០៨ វិច្ចកា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9487 មាស វណ្ណារី MEAS VANNARI ១៥ ធ្នូ ២០០០ B2 ទួលទំពូង
9488 យ៉ាន់ វេងស៊ាន YANN VENGSEAN ០៦ វិច្ចកា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9489 យិន ពិសិដ្ឋ YIN PISETH ២០ កក្កដា ២០០១ B2 ទួលទំពូង