លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9470 ញឹម ស្រីកែវ NHEM SREY KEO ០៩ កញ្ញា ២០០៣ B2 ទួលទំពូង
9471 ឌី ចន្ទ័បរមី DY CHANBORAMEY ២៤ មិថុនា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9472 ណា ដាវីន NA DAVIN ៣០ ឧសភា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9473 ណាក់ ម៉េងសៀង NAK MENGSEANG ០១ មេសា ២០០៣ B2 ទួលទំពូង
9474 តារា ម៉ូនីតា TARA MONITA ២៨ មីនា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9475 ទិត្យ ប្រណី TITH PRONEAY ២៤ កក្កដា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9476 ទេព ស៊ីវម៉េង TEP SIVMENG ២៨ កក្កដា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9477 នូ សត្ថាដារ៉ាវីរៈ NOU SATHADARA VIRAK ១៤ តុលា ២០០០ B2 ទួលទំពូង
9478 នួន សុវណ្ណសុភ័ក្រ្ត NUON SOVANNSOPHEAK ០៩ កុម្ផះ ២០០១ B2 ទួលទំពូង
9479 ប៉ន លីម៉េង PORN LYMENG ០២ តុលា ២០០២ B2 ទួលទំពូង