លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9460 គីមថា ជេហ្វី KIMTHA JEPHI ១៧ កក្កដា ២០០១ B2 ទួលទំពូង
9461 ឃិនដារ៉េត មុនីបរមី KHINDARETH MONYBORAMEY ២៤ កញ្ញា ២០០៣ B2 ទួលទំពូង
9462 ងួន សិរីរតនៈ NGOUN SEREY RATTANAK ១៨ មីនា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9463 ចាំង សូលី CHAING SOULY ១៦ មិថុនា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9464 ឆឹង សុធានី CHHOENG SOTHEANY ១៥ មេសា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9465 ជា សុភាវត្តី CHEA SOPHEAVOTEY ១៣ មិថុនា ២០០៣ B2 ទួលទំពូង
9466 ជ័យ សុវណ្ណវិសាល CHEY SOVANVISAL ១៣ មិថុនា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9467 ឈឹម វិជ្ជាឧត្តម CHHIM VICHEAOUDAM ២៤ វិច្ចកា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9468 ឈួន តុសិត CHHOUN TOSIT ០៨ កុម្ផះ ២០០៣ B2 ទួលទំពូង
9469 ញ៉ឹក ស៊ឺឌីចាត់សាន់ NHEK SEDYCHATSANN ២៦ ធ្នូ ២០០២ B2 ទួលទំពូង