លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9810 ភួង ហុង PHOUNG HONG ១៥ មេសា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
9811 ម៉េត រាក់សា METH RAKSA ១៤ ធ្នូ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
9812 មាស កន្និកា MEAS KAKNIKA ០១ តុលា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9813 មៀច ចាន់ធីតា MEACH CHANTHIDA ១៤ សីហា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9814 មៀច មាសបីស្សានី MEACH MEASBEZANY ១៥ ធ្នូ ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
9815 យ៉ាន ពុទ្ធិ YAN PUTTHI ១៨ កញ្ញា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9816 យឹម លាងស៊ឺ YIM LEANGSEOUR ១៧ កុម្ភៈ ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
9817 យូ ហេងស្រីពេជ្រ YOU HENGSREYPICH B5 ច្បារអំពៅ
9818 យឿង សុភាព YOEUNG SOPHEAP ០៩ ធ្នូ ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
9819 រ៉ាន់ ករុណា RAN KARONA ២២ កញ្ញា​ ​២០០១ B5 ច្បារអំពៅ