លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9450 ហ៊ីង ច័ន្ទតារារិទ្ធិ HING CHANDARARITH ២៥ វិច្ចកា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9451 ហាក់ សុនិតា HAK SOKNITA ១២​ កុម្ភះ ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9452 ហាង ឆេងលី HANG CHHENGLY ១០ កញ្ញា ២០០៣ B1 គីរីរម្យ
9453 ហ្គូវ គីមសាន GOV KIMSAN ២៦ មេសា ២០០៣ B1 គីរីរម្យ
9454 ឡឹម ជាយ៉ូវ LOEM CHEAYAUV ២០ មេសា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
9455 ឡុក វិជ្ជនោ LOK VICHA NO ២០ មេសា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9456 ឡុក វិជ្ជរាជ LOK VICHA REACH ២០ មេសា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9457 អ៊ាង យ៉ាលីន EANG YALIN ២០ មេសា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9458 កែវ ពេជ្រដារិទ្ធ KEO PICHDARITH ៣០ មិថុនា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
9459 គី ច័ន្ទពិសី KY CHANPISEY ១៣ កក្កដា ២០០២ B2 ទួលទំពូង