លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9800 ប្រាក់ រ៉េនណាវណ្ណ PRAK RENNAVANN ១១ មិថុនា ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
9801 ផន ផាណាវី PHAN PHANAVY ១០ តុលា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9802 ផុន ណារ៉ូ PHON NARO ២៣ វិច្ឆិកា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9803 ផេង ច័ន្ទវិសុទ្ធ PHENG CHANVISOTH ០៧ ធ្នូ ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9804 ផេង លក្ខិណា PHENG LEAKHNA ២៣ វិច្ឆិកា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
9805 ពុត ឈុនលាភ PUT CHHUNLEAP ២៥​ សីហា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9806 ពុធ ថាអារិយ៉ា PUTH THA ​ ARIYA ២២ តុលា​២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9807 ពៅ សំណាង PEOU SAMNANG B5 ច្បារអំពៅ
9808 ព្រំ ច័ន្ទលក្ខិណា PRUM CHANLEAKHENA ១៤ តុលា​ ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9809 ភន វ៉ាន់នុត PHON VANNUT ១០ តុលា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ