លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9790 ថុង ស៊ុងហ៊ុយ THONG SHONGHOUY ១០​ កញ្ញា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9791 ថូ ឧត្តម THO OUDOM ១៩ វិច្ឆិកា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
9792 ទូច នីតា TOUCH NITA ២៦ តុលា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
9793 ទូច សីហា TOUCH SEYHA ២៥ សីហា ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
9794 ទ្រី សេដ្ឋានាថ TRY SETHA NEATH ២៦ វិច្ឆិកា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9795 នួន ម៉ាន់ដេ NOURN MONDAY ២៣ ធ្នូ ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9796 ប៉ែន សុខអាន PEN SOKANN ២៥ មិនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
9797 បូណា ទេពី BONA TEPY B5 ច្បារអំពៅ
9798 បូណា ភំភួង BONA PHOMPHOUNG ០៥ កញ្ញា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9799 ប្រាក់ គីមលេង BRAK KIMLENG ០៧ មេសា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ