លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9780 ជុំ លាងហ័រ CHUM LEANGHOR ២៣ មិនា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9781 ញ៉េប លាងទី NHEB LEANGTI ២៤ មិថុនា ២០០៤ B5 ច្បារអំពៅ
9782 ញ៉ែម គុជវត្តី KHEM KUCHVORTEY ១៨ មិនា​ ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9783 ដូរ៉េ ធានុស័ក្ក DORE THEANUSAK ២៨ មករា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9784 ណាំង ពិសិដ្ឋវីណា NAING PISETHVINA ០១ ធ្នូ ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
9785 តាន់ តុង TAN TONG ២០ មករា ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
9786 តារ៉ា រដ្ឋម៉ារី DARA ROTHMARY ១៤ ​កញ្ញា​ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
9787 តាំង ម៉ីខី TANG MEYKHEY B5 ច្បារអំពៅ
9788 តាំង សៀវហុង TANG SHIVHONG ២៥ កញ្ញា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9789 តូច ម៉ូលីដែត TOCH MOLYDETH ០៣ មេសា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ