លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9770 ចាន់ ដារ៉ាវត្តី CHAN DARAVATEY ០៤ សីហា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9771 ចាន់ រ៉ូឡង់ CHAN ROLAND ០៣ ធ្នូ ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
9772 ចាន់ ស្រីពេជ្រ CHAN SREYPICH ២១ មេសា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9773 ចិន កុសារ៉ា មុនីបុត្រ CHEN KOSARAMONYBOTH ២៨ តុលា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9774 ច័ន្ទ ពេជ្រថូនីដែត CHAN PICHTONYDETH ២២ មេសា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9775 ឆែម ច័ន្ទលីដា CHHEM CHANLIDA ២៧ មិថុនា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9776 ឆៃ ឫទ្ធី CHHAY RITHY ២៧ ​មករា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9777 ជា សុរ៉ានុត CHEA SORANUTH B5 ច្បារអំពៅ
9778 ជា សុលិនដា CHEA SOLINDA ២៧​ កក្កដា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9779 ជា សុវណ្ណមរកត CHEA SOVANMOROKOTH ១៨ កក្កដា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ