លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9760 កែវ សមត្ថសក្តិ KEO SAMATHSAK ០៩ មិនា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9761 ខេមរា វិសាល KHEMRA VISAL ០៨ តុលា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9762 ខៃ ណាឃីម KHAI NAKHIM ០៧ មិនា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
9763 គង់ ម៉ីឈីង KONG MEYCHHING ០៨​ ធ្នូ ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
9764 គង់ សុវណ្ណមាលា KUNG SOVANMEALEA ១២ មិនា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9765 គឹម ស្រីលីន KIM SREY LIN ១៧ មិនា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9766 គឹម ហៀង KIM HEANG ១១ ឧសភា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
9767 គុណ វណ្ណដាលីន KUN VANDALIN B5 ច្បារអំពៅ
9768 ឃុន សុវណ្ណ KHUN SOVANN ៣១ សីហា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
9769 ចន រតនា CHON RATANA ១១ កុម្ភៈ ២០០៤ B5 ច្បារអំពៅ