លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9750 ហេង សុដាវី HENG SODAVY ២៧ តុលា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9751 ឡេង សុវណ្ណ LENG SOVANN ២២ កញ្ញា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9752 ឡេង ស្រីឡែន LENG SREYLEN ០១ កក្កដា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9753 ឡោ សុងហ៊ុយ LOUR SONGHUY ២១ តុលា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9754 អ៊ា វាសនា EA VEASNA ២២ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9755 អ៊ុក យូរ៉ាដូ OUK YOURADO ២៦ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9756 អ៊ុន សុនិសារ UN SONISAR ០៤ កក្កដា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9757 អ៊ូច លីហាក់ OUCH LYHAK B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9758 អៀ លីភា IE LYPHEA ២២ កក្កដា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9759 កែវ ពុធបូរតន៍វិមល KEO PUTHBORATVIMOL ១១ កុម្ភៈ ២០០៤ B5 ច្បារអំពៅ