លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9740 សៀន ធារិទ្ធ SEAN THEARITH ២៣ មិថុនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9741 សៀន ស្រីនុត SEAN SREYNUTH ១៥ វិច្ឆិកា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9742 សោម សក្ក័មាវទ្ទី SOM SAKMAVORTY ០៨ កក្កដា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9743 សោម សុពេជ្រសារីតា SOM SOPICHSARITA ៣១ សីហា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9744 ស្រី សូឡាដែត SREY SOLYDETH ០៦ វិច្ឆិកា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9745 ស្រេង សុងហៃ SRENG SONGHAY ០៧ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9746 សំ សីហវិទ្យា SAM SIHAKVITHYEA ១៣ កក្កដា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9747 សំអុល សេដ្ឋា SAM OUL SETHA B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9748 ហង់ គិមហាប់ HANG KIMHAB ១២​វិច្ឆិកា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9749 ហេង ម៉ីឈុន HENG MEYCHHUN ២២ កក្កដា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ