លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9730 ស៊ីម គីមសែ SIM KIMSE ២៤ មិនា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9731 ស៊ុំ លីលី SUM LYLY ២៤ សីហា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9732 សាយ ច័ន្ទឬទ្ធិ SAY CHANRITH ១៤ កក្កដា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9733 សាឡៃ សុគន្ធា SALAI SOKUNTHEA ១៣ តុលា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9734 សុខ ចាន់លកិ្ខណា SOK CHANLEAKHENA ១៤ វិច្ឆិកា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9735 សុខ លាភី SOK LEAPHY ២៩ មេសា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9736 សុខ ស៊ីវហេង SOK SEIVHENG ២៩ មិនា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9737 សុង សុគន្ធា SONG SOKUNTHEA B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9738 សុជា សុខសីហា SOCHEA SOKSEYHA ២៦ កក្កដា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9739 សុន សួងមុន្នីនាថ SON SOURNGMONINEATH ២៨ មិថុនា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ