លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9720 លីយស យូអ៊ី LYYOUS YOUIY ២១ មករា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9721 លឹម ឈុនហ្វិន LIM CHHUNFEN ២៦ កុម្ភៈ ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9722 លឹម ទៀងហេង LIM TEANGHENG ១០ សីហា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9723 វណ្ណៈ ថាណាត់ VANNAK THANAT ១៧ សីហា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9724 វ៉េង វឌ្ឍនី VENG VORTANY ០៦ ឧសភា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9725 វាសនា វឌ្ឍនៈ VEASNA VATANAK ២១​ មេសា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9726 វុឌ្ឍកា ប៉ូលីពីន VUDKA POLYPIN ៣១ សីហា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9727 វុធ សុគន្ធថៃណា VUTH SOKUNTHAINA B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9728 សត្យា មុនីនាថ SATHYA MUNINEATH ០៨ សីហា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9729 ស៊ិន សុខលី SEN SOKLY ០៨ សីហា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ