លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9710 រិន រចនា RIN RACHANA ១២ កក្កដា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9711 រិន ស្រីរ័ត្ន RIN SREYROTH ០៩ សីហា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9712 រឹទ្ធ ដានិកា RITH DANIKA ២២ សីហា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9713 រ័ត្ន សម្បតិ្តដេវីត ROTHSAMBATH DAVID ០៦ សីហា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9714 លី ធួរី LI THOURY ០២ កញ្ញា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9715 លី បញ្ញាឧត្តម LY PANHAUDOM ២១ សីហា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9716 លី មុនិនាថ LY MONYNEATH ៣១ សីហា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9717 លី សុច័ន្ទមុន្នី LY SOCHANMONY B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9718 លីន ទិត្យឧត្តម LIN TITHUDOM ០១ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9719 លីម សៀវលីន LIM SIVLIN ២៨ កុម្ភៈ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ