លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9440 ម៉ុក ជីឃាង MOK CHHIKHEANG ៣០​ កក្កដា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9441 ម៉ែន ស៊ីវលីង MEN SIVLING ១២​ ឧសភា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9442 យ៉ែម ហេននី YEM HENNY ២៣ កញ្ញា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9443 វ៉េត ពន្លឺ VETH PONLEU ២៥ មករា ២០០៣ B1 គីរីរម្យ
9444 សន ប៊ុនហ៊ាង SAN BUN HEANG ២៨ កក្កដា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9445 ស៊ីវ សុវណ្ណបញ្ញវន្ត SIV SOVANPANHAVORN ១៩ មិថុនា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9446 ស៊្រុន គីមសុង SRUN KIM SONG ១៩ មិថុនា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9447 សឿន ពិសី SOEUN PISEY ២២ សីហា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9448 សំណាង សុនិតា SAMNANG SONITA ២៧ មីនា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
9449 ហ៊ាង គីមហាក់ HEANG KIMHAK ៣១ ធ្នូ ២០០១ B1 គីរីរម្យ