លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9700 ភឺន ស្រីផា PHEUN SREYPHA ១៤ កញ្ញា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9701 ភូមិ សិលា PHUM SELA ១៣ តុលា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9702 ម៉ុង វាចា MONG VEACHA ១៧ មេសា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9703 ម៉េង ថានី MENG THANY ១៨ ធ្នូ ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9704 ម៉េង រចនា MENG RACHANA ២៩ សីហា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9705 ម៉េង ហេងឡាយ MENG HENGLAY ៣១ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9706 យ៉ន សុខហេង YORN SOKHENG ១៦ ឧសភា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9707 យិន ឡៃហៀង YEN LAIHEANG B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9708 យីសា ភូវនាថ YISA PHOUVAKNEATH ១៤ តុលា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9709 រ៉ន ស្រីនាង RON SREYNEANG ១៥ កក្កដា ២០០៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ