លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9690 ប៉េងងួន គីមហុ័ង PENGNGUON KIMHORNG ១៨ កុម្ភៈ ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9691 បូរាណ សុខរក្សា BORAN SOKREAKSA ៣០ ឧសភា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9692 ប្រាក់ គន្ធា PRAK KUNTHEA ២២ កុម្ភៈ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9693 ប្រាក់ ចាន់ដាវីត PRAK CHANDAVID ២១ វិច្ឆិកា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9694 ផល ម៉ាដាណុច PHAL MADANOCH ០៥ តុលា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9695 ផុន ម៉េងអ៊ាង PHON MENGEANG ០១ មករា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9696 ពៅ ភិធេយ្យ POV PHITHEY ១៦ ឧសភា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9697 ភា សំបូរសុជាតា PHEA SAMBOSOCHEATA B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9698 ភិរម្យ ច័ន្ទរស្មី PHIRUM CHANRASMY ២១​ កក្កដា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9699 ភីរុណ ទិត្យដាណេ PHYRUN TITHDANE ១២ មករា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ