លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9680 ណាត អ័ក្សណុល NATH ARDNOL ២៥ ឧសភា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9681 ណាំង ច័ន្ទសុធីវង្ស NAING CHANSOTHYVONG ២៧ មិថុនា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9682 ថានី ណាកា THANA NAKA ១១ មករា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9683 ទេព ធីតា CHEAT SOVANVIBOL ០៤ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9684 ធឿន ណត់ THOEUN NOT ១០ មិនា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9685 នាង ដេវីត NEANG DAVID ២៨ មិនា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9686 ប៉ាល់ ស្រីនិច PAL SREYNICH ២៩ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9687 ប៉ុន រតនៈ PON RATANAK B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9688 ប៉ុល ឈុនម៉ី POL CHHUNMEY ២២ កុម្ភៈ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9689 ប៉ុល ផល្លិតា POL PHALITA ០១ មិថុនា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ