លេខវិញ្ញាបនបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីប៊ែលធី
សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ
ចេញពីក្រសួងអប់រំ
9670 ជា សទ្ធា CHEA SETHEA ០១ តុលា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9671 ជា សុខឃីមម៉ារីយ៉ា CHEA SOKHIMARYA ១៣ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9672 ជាង វុត្ថា CHEANG VUTHA ២៩ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9673 ជាតិ សុវណ្ណវិបុល CHEAT SOVANVIBOL ១២ តុលា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9674 ជិន សុខណាលីន CHIN SOKNALIN ០៦ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9675 ជុំ ច័ន្ទភ័ក្ត្របុត្ត CHUM CHANPHEAKBOTH ១៨ វិច្ឆិកា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9676 ជួប កន្និដ្ឋា CHOUB KONITHA ១៤ មិថុនា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9677 ឈឿន ថនចំរើន CHHOEUN THANCHAMROEUN B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9678 ឈៀង ឆពណ្ណពិដោ CHHEANG CHORPONPIDOUR ១៨ ធ្នូ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
9679 ញឹម ឧត្តម NHIM OUNDOM ១៩ តុលា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ